I. Cod disciplinar API

Reguli de comportament in raporturile dintre cursantii API

(1) Relatiile intre cursanti sunt relatii de colaborare/colegiale. Cursantii trebuie sa aiba o comportare corecta in cadrul relatiilor, sa promoveze raporturi colegiale cu toti membrii API si ceilalti cursanti si sunt raspunzatori pentru orice manifestari necorespunzatoare. Orice divergente aparute intre cursanti, cu ocazia derularii cursurilor, se aduc imediat la cunostinta formatorilor.

(2) Se interzice impiedicarea sau retinerea celorlalti cursanti de la participarea la cursuri. In cazuri deosebite, sanctiunea poate merge pana la rezilierea contractului.

(3) Schimbul de opinii intre cursanti nu trebuie sa perturbe desfasurarea activitatii sau ordinea desfasurarii cursului. De asemenea, este interzisa comiterea sau incitarea la orice act care tulbura buna desfasurare a activitatii, recurgerea la glume sau violente de natura sa provoace accidentarea unor cursanti ori deteriorarea mijloacelor sau materialelor de lucru.

(4) Schimburile de replici agresive, amenintari, injuraturi, certuri, precum si manifestarile violente sunt strict interzise. Orice agresiune fizica sau verbala in incinta sau adiacent locului unde se tin cursurile, savarsita intre/de catre cursanti este interzisa. Cursantii care isi agreseaza colegii sau formatorii fizic sau verbal vor fi acuzati de „abatere comportamentala grava” si li se vor rezilia contractele de formare. Toate incidentele agresive, indiferent de cine este implicat, trebuie raportate de urgenta formatorilor, profesorilor.

(5) Atitudinile agresive, non verbale sau paraverbale, precum si cele lipsite de respect, adresarea pe un ton ridicat precum si gesturile care demonstreaza nervozitate excesiva (ex: trantit usi, daramat obiecte, etc) sunt interzise si sanctionabile conform articolului anterior

Reguli de comportament in raporturile dintre cursanti si formatorii API

(1) Relatiile ce se stabilesc intre cursanti si formatori trebuie sa se incadreze in normele de comportare civilizata, evitandu-se orice atitudini necorespunzatoare (ironii, jigniri, atacuri verbale, calomnii, violente de orice natura). Intre cursanti si formatori se stabilesc relatii de subordonare in ceea ce priveste directivele date in timpul cursului, fiecare cursant avand indatorirea de a executa, in mod corespunzator si la timp, directivele ce i se dau.

(2) Formatorii vor putea aduce la cunostinta cursantilor verbal, in scris sau prin afisare in cadrul panourilor de afisaj din incinta de curs ori prin afisare pe site internet, circularele si masurile luate. Afisarea constituie un mijloc de comunicare si informare.

(3) Nici un cursant nu poate invoca faptul ca nu cunoaste continutul unei dispozitii, reguli sau reglementari emise de un formator, profesor sau API sub forma unei circulare, instructiuni, note interne, etc., decat in situatia in care se confirma ca a fost oprit sa cunoasca continutul acesteia.

 Reguli de comportament in legatura cu desfasurarea cursurilor

(1) Cursantii sunt obligati sa se prezinte la cursuri in deplina capacitate, pentru a putea asimila si participa la procesul educational.

(2) Nu este permisa nici un fel de manifestare politica in timpul cursurilor ori in pauzele dintre acestea. De asemenea, se interzice introducerea si raspandirea manifestelor, chestionarelor, adeziunilor, pancartelor, petitiilor sau afiselor cu caracter politic de catre cursanti.

(3) Se interzice fotografierea, filmarea, descrierea planurilor, proiectelor si a altor documente de curs, precum si scoaterea acestora din cadrul incintei unde se desfsoara cursul, cu exceptia celor care prin natura lor le sunt incredintate cursantilor.

(4) Se interzice fumatul in afara locurilor special amenajate precum si introducerea de chibrituri, brichete, materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau explozii in salile de curs. Cursantii care vor fi surprinsi fumand in zonele nepermise vor suporta consecintele legale.  Este interzisa introducerea armelor de foc, a spray-urilor cu gaz iritant, a explozibililor sau a altor produse prohibite de lege in spatiile de curs.

(5) Cursantii mai au urmatoarele indatoriri in legatura cu desfasurarea cursurilor:

 1. sa respecte structura de curs si programa de studii;
 2. sa respecte solicitarile primite de la formatori;
 3. sa nu foloseasca numele API in scopuri care pot duce la prejudicierea imaginii asociatiei;
 4. sa nu foloseasca aplicatii de tip “Instant Messaging” in interes personal in timpul cursurilor.

(6) Regulile mentionate in cadrul prezentului articol nu sunt limitative, el fiind completate cu toate celelalte prevederi aplicabile cuprinse in prezentul Regulament, in lege ori impuse ca normale de normele de convietuire sociala.

Reguli de comportament referitoare la cursuri API

(1) Cursantii au obligatia de a se prezenta la cursuri in tinuta decenta, corespunzatoare tipului de activitate ce urmeaza a avea loc.

(2) Cursantii au obligatia sa pastreze ordinea si curatenia la locul de curs.

Prevederi generale
 •  Toate regulile de comportament prevazute intr-un anumit capitol se aplica mutats mutandis si relatiilor prevazute la alte capitole, inclusiv in ceea ce priveste sanctiunile aplicabile.
 • Prezentul cod se completeaza cu prevedeirle legale generale privind conduita personala, atat cele de natura penala si civila cat si cele prevazute in codurile si normele de reglementare a profesiei de pshiholog
Sanctiuni
 • Cursantul poate fi exclus din programul de formare metodologică şi educaţie de bază în psihoterapia integrativă in urmatoarele situatii, enumerate exemplificativ:
 1. da dovada de un comportament indecent, necuviincios, lipsit de respect, agresiv ori jignitor fata de colegii de curs, formatori ori membrii si personalul API
 2. tulbura ori impiedica desfasurarea in conditii normale a cursurilor
 3. nu respecta drepturile egale al tuturor cursantilor de a beneficia de metodele, pregatirea si modulele programului de formare
 4. nu realizeaza numarul minim sau recomandat de ore de dezvoltare personala
 5. nu isi achita taxele prevazute in contract
 6. inregistreaza 3 absente nemotivate consecutiv
 7. incalca obligatia prevazuta la art 5.4 lit p din contractul de formare
 8. incalca obligatia de confidentialitate
 • In functie de gravitatea faptei beneficiarul poate primi si sanctiunea unui avertisment scris. La acumularea a 3 asemenea avertismente beneficiarul va fi exclus din program.
 • Pentru a stabili gravitatea faptei si sanctiunea ce se impune API va desemna un formator/membru al sau pentru a analiza situatia. Beneficiarul va avea o intalnire cu persoana desemnata, la o data loc si ora stabilite de aceasta, pentru a oferi explicatii sau a incerca medierea personala a conflictului aparut. Aceasta intalnire nu este obligatorie atunci cand faptele sanctionabile sunt clare si necontestabile.
 • sanctiunea va fi comunicata prin email beneficiarului cu efect din ziua urmatoare comunicarii

II. REGULAMENT INTERN AL COMISIEI PROFESIONALE API

ASOCIAŢIA DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ (API)

REGULAMENTUL INTERN AL COMISIEI PROFESIONALE

CAP.1. PREZENTARE GENERALĂ

Art.1. Scopul Comisiei Profesionale

Comisia Profesională  a Asociaţiei de Psihoterapie Integrativă evaluează, menține și verifică nivelul optim de competență profesională a membrilor  API, precum și perfecționarea lor continuă prin dezvoltare personala si  programe de formare profesională.

Standardele de apreciere a nivelului de competență sunt conforme cu criteriile profesionale stabilite de Colegiul Psihologilor din România, Federația Română de Psihoterapie, Asociatia Europeană de Psihoterapie si  Asociatia Internationala de Psihoterapie Integrativă (IIPA)

Art.2. Componenţa Comisiei Profesionale

Comisia Profesională  este formată din minim 3 membrii ai asociaţiei, aleşi de către Comitetul Director al asociaţiei. Condiţia principală şi obligatorie pentru a candida şi a fi ales ca şi membru în comisia profesională a asociaţiei este de a avea drept de libera practică pentru nivelul psihoterapeut autonom ( maxim unul) , specialist, principal sau supervizor. Comisia Profesională  este condusă de un presedinte ales de membrii comisiei profesionale. Presedintele trebuie sa aiba dreptul de libera practica pentru nivelul  de principal.

Art.3. Şedintele Comisiei Profesionale

Comisia Profesională  lucrează în şedinte ordinare bianuale şi şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui Comisiei, în baza unui convocator scris.

Art.4. Sarcinile Comisiei Profesionale  sunt:

4.1. Asigurarea unei structuri de formare pentru psihologi în domeniul psihoterapiei integrative, în acord cu prevederile oficiale, la nivel naţional;

4.2. Îmbunătăţirea şi promovarea continuă a standardelor profesionale în practica psihoterapiei integrative;

4.3. Aprobarea programelor de formare propuse de formatori în cadrul programei;

4.4. Oferirea de asistenţă formatorilor colaboratori;

4.5. Certificarea pentru niveluri de practică profesională;

4.6. Evaluarea şi aprobarea propunerilor de cursuri de formare profesională continuă, workshop-uri, conferinte şi a altor activităţi organizate sub egida Asociaţiei de  Psihoterapie Integrativă, care au ca scop optimizarea perfomanţei profesionale şi dezvoltarea personală;

4.7. Garantarea calităţii cursurilor formării de bază, a cursurile de formare continuă şi a celorlalte activităţi de perfecţionare profesională;

4.8. Rezolvarea contestaţiilor şi reclamaţiilor cu privire la activitatea de formare de bază şi continuă;

4.9. Informează Registrul Psihologilor din România și Registrul Terapeuților despre acreditarea sau retragerea acreditării unui psihoterapeut format in  Asociaţia  Psihoterapie Integrativă;

4.10. Sprijină activitatea de cercetare științifică din cadrul asociatiei și prin colaborare cu alte organizații din țară și străinătate;

4.11. Propune programe de activități profesionale în cadrul asociației.

Art.5. Competenţa de formator şi supervizor

Pot fi formatori şi supervizori numai persoane certificate de Comisia Profesională  a Asociaţiei de  Psihoterapie Integrativă .

Art.6. Durata formării

Formarea are o durată de minim 4 ani pentru specializarea psihoterapie integrativă.

Art.7. Desfășurarea formării

Formarea se desfășoară în întâlniri de formare de 2-3 zile cu parcurgerea numărului de ore prevăzute pentru fiecare modul de formare

Art.8. Componentele principale ale procesului de formare

Procesul de formare are următoarele componente principale:

Formare de baza (  Concepte teoretice si Metode și tehnici)

Dezvoltare personală;

Supervizare.

Art.9. Criterii pentru programele de formare

Programele de formare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Să respecte prevederile legislației și normelor în vigoare pe teritoriul României;

Să îndeplinească standardele impuse de Colegiul Psihologilor din România, inclusiv cele privind etica și deontologia;

Să respecte standardele impuse de Federația Română de Psihoterapie, Asociația Europeană de Psihoterapie (European Association for Psychotherapy), Asociația Internationala de Psihoterapie Integrativă ( International Integrative Psychotherapy Association ).

Art.10. Criteriile de selecție a candidaților pentru procesul de formare în specialitatea psihoterapie integrativă

Criteriile de selectie pentru candidaţii la procesul de formare în specialitatea psihoterapie integrativă sunt:

Studii universitare prevazute in legea 213/2004 sau de legislatia in vigoare , certificate prin copii legalizate după documente cum sunt diploma de licenţă, adeverinţa de studii universitare în profil socio-uman, foaie matricola, precum si copii legalizate dupa certificat de nastere, casatorie ( unde e cazul),copie  carte de identitate si adeverinta de la medicul de familie ca “ nu e in evidenta cu boli neuropsihice”.

Art.11.Evaluare candidaților pentru procesul de formare în specialitatea psihoterapie integrativă

Evaluarea candidaților pentru procesul de formare presupune:

Etapa inițială, care constă în analiza dosarului de aplicant care cuprinde:  copie după actul de identitate, copie după actele de studii, copie după certificatul de căsătorie sau orice alt act care legalizează schimbarea numelui de familie, cerere de înscriere tip.

Sunt 4 examene semestriale din programa de formare de baza.

Examinarea .finala are loc după parcurgerea nivelului IV. Această etapă cuprinde întocmirea unui  proiect pe baza unei bibliografii indicate, precum şi un examen grila si o proba practica.

Art.12. Modalitatea de formare

Modalitatea de formare este cursul teoretico-aplicativ bazat pe învățarea experiențială de tip adult și pe dezvoltarea de abilități și completat prin intervizare, supervizare, autocunoaștere și dezvoltare personală. Cursurile au loc modular, preferabil la sfârșit de săptămână, pentru a permite participanților să își desfășoare fără mari dificultăți activitatea la locul de muncă.

Numărul de zile/întâlniri de formare se stabilesc de către fiecare formator, în limitele prevăzute de art.7 al Regulamentului Intern al Comisiei Profesionale .

Art.13. Niveluri de formare în specialitatea psihoterapie integrativă

În procesul de formare se descriu următoarele niveluri:

Nivelul I /Semestrul I are alocate 250 de ore, din care 240 de ore teoretico-aplicative şi 10 de ore de dezvoltare personală.

 • Acest nivel se desfășoară sub forma lucrului în grup, terapiei individuale, studiu individual al bibliografiei suplimentare de specialitate si studii de caz, exercitii practico-apicative in cadrul programelor SmartPsy

La acest nivel se urmăresc:

– introducerea abordării integrative, atât în plan personal, cât și teoretic;

– inițierea în deprinderea de a elabora ipoteze de lucru;

– identificarea resurselor personale pentru a deveni psihoterapeut de orientare integrativă;

– introducerea conceptelor de bază în psihoterapia integrativă;

– dobândirea competentelor de bază pentru psihodiagnostic și formularea cazului;

– deprinderea abordării relaționale în psihoterapie și lucrul cu factorii comuni în psihoterapie.

Se consideră finalizat şi cursanţii pot trece la următorul nivel după promovarea examenului pentru modulule parcurse

13.2. Nivelul II/Semestrul II are alocate 250 de ore, din care 180 de ore teoretico-aplicative și 70 de ore de dezvoltare personală.

 • Se desfășoară sub forma lucrului în grup,terapiei de grup , studiu individual al bibliografiei suplimentare de specialitate si studii de caz, exercitii practico-apicative in cadrul programelor SmartPsy

.La acest nivel se urmăresc preponderent obiective operaționale legate de:

– dobândirea de concepte integrative și concepte, teze și teorii specifice integrării în psihoterapie;

– strategii de intervenţie terapeutică;

– cheia metodelor din psihoterapia integrativa;

– integrarea teoretică;

– aprofundarea deprinderii de a gândi la nivel integrativ, prin descoperirea punctelor comune în diverse orientări psihoterapeutice la nivel de conceptualizare și strategie.

Se consideră finalizat și cursanții pot trece la următorul nivel după ce întocmesc un referat pe baza cunoștințelor acumulate și bibliografiei recomandate.

13.3. Nivelul II/Semestrul IIII are alocate 140 de ore teoretico-aplicative

 • Se desfășoară sub forma lucrului în grup, studiu individual al bibliografiei suplimentare de specialitate si studii de caz, exercitii practico-apicative in cadrul programelor SmartPsy

 

Urmărește preponderent obiective operaționale legate de:

– metode şi tehnici în psihoterapie;

– comunicarea verbală și non-verbală;

– structura intervențiilor psihoterapeutice și alegerea intervențiilor potrivite pentru client/pacient;

– fundamentarea științifică a abordării psihoterapeutice integrative;

– dezvoltarea aplicării modelului integrativ.

Se consideră finalizat şi cursanţii pot trece la următorul nivel după promovarea examenului pentru modulule parcurse

13.4. Nivelul IV/Semestrul IV are alocate 170 de ore, din care 100 de ore de teorie şi aplicaţii practice, 70 de ore de dezvoltare personala

 • Se desfășoară sub forma lucrului în grup, terapiei de grup, studiu individual al bibliografiei suplimentare de specialitate si studii de caz, exercitii practico-apicative in cadrul programelor SmartPsy

 

Urmareste obiective legate de programe de psihoterapie pentru principalele entitati nosografice ( psihopatologie, psihodiagnostic)

Se consideră finalizat și cursanții pot trece la următorul nivel numai după ce au susținut lucrarea de dizertație, examenul scris şi examenul practic.

13.5. Nivelul V are alocate 200 de ore, din care 100 de ore de teorie şi aplicaţii practice, 20 de ore de supervizare individuală şi 80 de ore de supervizare în grup.

Se desfășoară predominant în grup, dar și individual (unu-la-unu).

Urmărește preponderent obiective operaționale privitoare la:

– psihodiagnostic și diagnostic diferențial;

– strategia terapeutică în psihopatologia majoră;

– intervenție integrativă specializată;

– aprofundarea auto-cunoaşterii şi capacităţii de reflecţie terapeutică.

Nivelul se consideră finalizat și cursanții pot primi certificat numai după ce au prezentat un raport cu 5 cazuri din 3 patologii diferite.

13.6.Nivelul de psihoterapeut autonom

Se obtine dupa parcurgerea  programului de supervizare si prezentarea dosarului de supervizare cu 5 cazuri din 3 patologii diferite. Daca la finalul celor 200 de ore de supervizare, cursantul nu are finalizat dosarul de supervizare, isi poate prelungi supervizarea printr-un act aditional. Este obligatoriu existenta unui contract de supervizare valid  cu un supervisor recomandat de API pe toata perioada supervizarii. Cursantul are obligatia acumularii numarului de credite in psihoterapia integrative , stabilit de normele legale pentru fiecare an,  prin participarea la workshopurile de formare continua  organizate de API

13.7  Nivelul de psihoterapeut specialist

Se obtine daca sunt indeplinite criteriile legale stabilite de normele nationale in vigoare. In plus, este obligatory participarea la 5 workshopuri de specialiate indicate si organizate de API si absolvirea cu succes a examenului de specialist ( test grila si doua studii de caz) organziat de API. Cursantul are obligatia acumularii numarului de credite in psihoterapia integrative , stabilit de normele legale pentru fiecare an,  prin participarea la workshopurile de formare continua  organizate de API

13.8. Nivelul de psihoterapeut principal

Se acorda conform criteriilor stabilite de Colegiul Psihologilor din Romania

13.9 Nivelul de supraspecializare urmărește preponderent obiective operaționale legate de dobândirea de competențe de supraspecializare pentru calitatea de formator si supervizor.

Constă în efectuarea cursului de supraspecializare și a orelor de practică în prezența unui formator certificat. Se desfășoară în grup și sub forma lucrului unu-la-unu.

Nivelul de psihoterapeut formator și supervizor de orientare integrativă presupune:  competența de psihoterapeut principal în psihoterapie integrativă, parcurgerea ca și co-formator100 de ore teoretico-aplicative și 50 de ore de autocunoaștere, conducerea sub supervizare a unui grup de formare pe parcursul a minim 50 de ore, efectuarea a cel puțin 50 de ore de lucru ca și co-supervizor, cel puțin 100 de ore de lucru ca intervizor, cel puţin 50 de ore de supervizare a activităţii sale de supervizor,  pracurgerea a 200 de ore de curs teoretico-aplicativ pentru supraspecializarea de formator și supervizor, o practică cu clienţii de cel putin 750 de ore,  susţinerea examenului teoretic din bibliografia obligatorie, susţinerea examenului practic, susţinerea unui work-shop cu durata de minim 20 de ore,  prezentarea protocoalelor şi rapoartelor de co-formator și co-supervizor, prezentarea a cel puțin 10 protocoale de cazuri intervizate, susţinerea lucrarării de dizertație și activitate științifică reflectată în participarea la manifestări științifice, de publicare, etc.

Art.14. Criterii de certificare pentru specializarea psihoterapie integrativă

Criteriile de certificare sunt după cum urmează:

Prezența la cel puțin 85% din orele de formare teoretico-aplicativă din formarea de bază;

Prezentarea de referate cu teme date de formator, pentru echivalarea maximului admis de 20% absențe la orele de formare teoretico-aplicativă;

Prezența la 100% din orele de curs din formarea de supraspecializare;

Prezența de 100% la orele de supervizare și la cele de dezvoltare personală;

Efectuarea tuturor temelor date;

Efectuarea și prezentarea dizertațiilor corespunzătoare fiecărui nivel;

Efectuarea orelor suplimentare de dezvoltare personală, de terapie personală sau de supervizare dacă au fost recomandate de supervizor;

Promovarea examenlor scrise şi practice.

Art.15. Procedura de certificare pentru specialitatea psihoterapie integrativă

Certificarea ca și practician cu drept de la lucra cu clienții se face în baza constatării că au fost îndeplinite toate criteriile de certificare.

Certificarea pentru competența de formator și supervizor se face numai după parcurgerea etapelor prevăzute în prezentul regulament.

Art.16. Dezvoltarea personală

Dezvoltarea personală urmărește pe de o parte inițierea și/sau dezvoltarea de abilități de comunicare, de relaționare, de auto-reflecție și, pe de altă parte, angajarea candidaților în a descoperi cum ar putea istoria lor personală să ajute și/sau să constrângă sarcinile lor profesionale, de a descoperi propriile lor răspunsuri la dileme profesionale și de a avea capacitatea de a lucra eficient cu clienții.

Art.17. Modalități pentru dezvoltarea personală

Dezvoltarea personală se poate face în grupe de maxim 20 persoane sau unu-la-unu.

Art.18. Supervizarea

Supervizarea urmărește consolidarea integrării teoriei în practică și dezvoltarea atitudinii profesioniste. Favorizează participanților insight-ul în propria lor activitate clinică și le dă oportunitatea de a descoperi ce fac deja cu eficacitate și ce arii ar putea să modifice ori să înlocuiască.

Supervizarea se face în spiritul respectării cunoștințelor și experienței supervizatului și scoate în evidență felul în care experiența supervizatului este relevantă în practica sa profesională curentă.

Art.19. Modalități de supervizare

Supervizarea se poate face în grup de 15-20 de persoane, în grupuri mici de 4-6 persoane şi unu-la-unu. Supervizarea se face pe baza notițelor de caz ale supervizaților

CAP.2. DISPOZIȚII FINALE

Art.20. Prezentul Regulament este aprobat de Adunarea Generală a Asociaţiei Psihoterapie Integrativă.

Art.21. Orice modificare a prezentului regulament se face prin act adițional, aprobat de Comitetului Director al Asociaţiei de  Psihoterapie Integrativă.

 

III. Cod deontologic CPR ( Colegiul Psihologilor din Romania)

IV. GHID PRIVIND PROCEDURILE DE ATESTARE PROFESIONALA PENTRU COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE

Pentru o mai buna informare si parcurgere a etapelor de atestare profesionala va recomandam sa cititi Standardele de calitate în serviciile psihologice – SCSP I – Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, accesand pagina oficiala a CPR, www.copsi.ro, link-ul: http://www.copsi.ro/precizari-juridice-comunicate/standardele-de-calitate-in-serviciile-psihologice-scsp-i-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-nr-679-din-17-septembrie-2014
In acest ghid este prezentat numai:
A. Conținutul dosarului de atestare pentru specialitățile de competenta (psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie)
B. Conținutul dosarului pentru obținerea calității de supervizor in specialitatile de la pct. A.

Comisia de psihologie clinică și psihoterapie este competenta in 3 specialități profesionala: psihologie clinică, consiliere psihologică clinica (intr-o anumită metoda psihoterapeutică, avizata de catre CPR), psihoterapie (intr-o anumită metoda psihoterapeutică, avizata de catre CPR).
Nota: Nu exista specialitatea consiliere psihologica sau psihoterapie in general, fiecare interventie psihologica de tip consiliere psihologica sau psihoterapie se realizeaza numai intr-o metoda psihoterapeutica, asa cum sunt acestea avizate de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Prin exceptie, competenta privind interventia psihologica specifica psihologiei clinice poate contine tehnici de consiliere clinica si psihoterapii scurte, competenta generala specifica psihologiei clinice.
Fiecare specialitate profesionala are 3(trei) trepte de specializare (psiholog practicant, psiholog specialist si psiholog principal), precum si mai multe forme de exercitare, existand astfel urmatoarele nivele de competenta profesionala:
1. Psiholog practicant sub supervizare (Nivel I);
2. Psiholog practicant autonom (Nivel II);
3. Psiholog specialist autonom (Nivel III);
4. Psiholog principal autonom (Nivel IV);
2 Conditie pentru participarea la interviul de atestare
Pentru fiecare specialitate profesionala, a putea participa la interviu în vederea obținerii atestatului de liberă practică, trebuie să depuneti si sa inregistrati la filiala teritoriala in care aveti stabilit domiciliul (potrivit cartii/buletinului de identitate), un dosar de atestare.
Participarea la interviul de atestare se realizeaza in ordinea stabilita potrivit listei de participare la interviu, care se afișează pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania (www.copsi.ro) la rubrica Programari interviuri, cu aproximativ 10(zece) zile înainte de data stabilită pentru interviu de catre membrii Comisiei de psihologie clinica si psihoterapie.
Furnizarea serviciilor psihologice
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in specialităţile profesionale prezentate mai sus, se desfăşoară în sectorul public sau privat, în regim salarial (in baza unui contract individual de munca sau potrivit actului de numire in functia publica), sau in regim independent (cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale), potrivit Legii nr. 213/2004, publicată în Monitorul Oficial din 1 iunie 2004.
Potrivit prevederilor HG nr. 788/2005, avand in vedere practica internationala in domeniul psihoterapiei, absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie isi pot atesta competenţa profesionala în specialitatea psihoterapie (intr-o anumită metoda psihoterapeutică, avizata de catre CPR), în condiţiile completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate, aprobate de catre Comitetul director al CPR, enumerate mai jos:
a) psihologie generală şi psihodiagnostic;
b) psihodiagnostic şi evaluare clinică;
c) psihologie clinică şi/sau medicală;
d) consiliere şi psihoterapie;
e) psihiatrie şi/sau psihopatologie;
f) psihologia sănătăţii şi/sau psihosomatică;
g) psihologia dezvoltării şi/sau psihologia clinică a dezvoltării.
Pachet de discipline universitare de specialitate (pentru alti absolventi decat absolventii facultatilor de psihologie)
Pachetul de discipline universitare de specialitate (cursuri specifice) pot fi parcurse:
a) în cadrul programului de licenţă (şi/sau master, doctorat) în psihologie, sau, în situaţia în care acestea nu au făcut parte din curriculum universitar în psihologie, se pot completa ulterior prin studii universitare specifice, focalizate pe aceste cursuri (ex. cursuri organizate în regim de taxă la universităţile acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; MEdC);

b) în cadrul unui program de formare profesionala avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, cu formatori sau cadre didactice de specialitate, organizat de catre furnizorii de formare profesională avizați de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Programul de formare profesionala se supune procedurii de analiza si avizare de catre Comisia de psihologie clinica si psihoterapie, respectiv, Comitetul director al CPR.
Atestatul de libera practica
Dosarul de atestare profesionala
Pentru fiecare specialitate profesionala se depune cate un dosar de atestare profesionala, atestarea profesionala se realizeaza in mod succesiv, incepand cu treapta profesionala de acces si parcurgand in mod obligatoriu toate treptele de competenta profesionala ulterioare.
Legenda
a) psihologie clinica – PC
b) consiliere psihologica – CP
c) psihoterapie – P
NIVELUL I – PSIHOLOG PRACTICANT SUB SUPERVIZARE
Conținutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică vor fi însoțite de toate documentele fizic, intr-un dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu (într-un singur document), salvate numai în format tip PDF, dupa cum urmează:
1. a) Pentru psiholog practicant sub supervizare (Nivel I)
Pentru specialitatea psihologie clinica (PC)
1. Opis (se găsește pe site-ul CPR, la rubrica Descărcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se găsește pe site la Descărcare formulare)
3. Act de identitate – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
4
5. Certificat medical (conținând dovada faptului ca solicitantul este apt medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) – se eliberează de catre medicul de familie; trebuie să aibă număr de înregistrare, ștampila rotundă, semnătura și parafa medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, în original;
7. Dovada formării inițiale (diplomă de licență și foaie matricolă – legalizate notarial);
8. Curriculum Vitae (CV) şi lista lucrărilor ştiinţifice si profesionale, dupa caz;
9. Dovada achitare taxa de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu);
10. Foaie de încheiere (conținând numarul de file din dosar – se găsește pe site-ul www.copsi.ro, la rubrica Descărcare formulare).
1. b) Pentru specialitățile consiliere psihologică și psihoterapie (CP si P), intr-o anumită metoda psihoterapeutică, avizata de catre CPR.
Dosarul de atestare se va completa la pct. 7. Dovada formării inițiale cu urmatoarele documente:
a) certificatul si anexa privind disciplinele din programa de formare/diploma și foaia matricolă, prin care se certifica că ați parcurs programul de formare complementara necesar pentru obtinerea atestatului de libera practica pentru treapta de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică sau psihoterapie (intr-o anumită metoda psihoterapeutică, avizata de catre CPR), organizat de catre un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR, emisa de catre furnizorul de formare profesionala in original sau în copie legalizată notarial.
Programul de formare profesionala complementara in specialitatile consiliere psihologica sau psihoterapie se poate realiza prin:
a) curs de formare profesionala complementara in specialitate (metoda psihoterapeutica), avizat de catre CPR, organizat de catre un furnizor de formare profesională, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Furnizorul de formare profesionala elibereaza certificatul/diploma care atestă finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul I, psiholog practicant sub supervizare;
b) curs universitar de master in specialitate (metoda psihoterapeutica), avizat de catre CPR, organizat de catre o institutie de invatamant superior acreditata, in parteneriat cu un furnizor de formare profesională avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, la care va fi realizata si dezvoltare personala specifica. Furnizorul de formare profesionala elibereaza certificatul/diploma care atestă finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul I, psiholog practicant sub supervizare.

Nota
Psihologul practicant sub supervizare poate să îşi exercite profesia cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie clinică, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani, in conditiile legii.
2. a) in perioada de supervizare profesionala trebuie indeplinite mai multe conditii in mod cumulativ Pentru psiholog practicant autonom (Nivel II).
Precizari
In termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului de libera practica pentru psihologul practicant sub supervizare) de la obținerea atestatului de libera practica avand nivelul de competenta psiholog practicant sub supervizare trebuie sa parcurgeti/realizati in mod obligatoriu urmatoarele in mod cumulativ:
a) exercitarea profesiei pentru o perioada de minim 1(un) an (PC, CP si P), pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie), perioada in care psihologul este:
b) supervizat profesional in specialitate (PC, CP si P), pe aceiasi perioada corespunzatoare perioadei exercitarii profesiei, pe baza unui contract de supervizare profesionala incheiat cu un supervizor certificat in specialitate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania;
c) finalizarea studiilor universitare de master sau doctorat in specialitate (PC), avizat profesional de catre CPR, organizate de catre o institutie de invatamant superior acreditata si avizata (rubrica Furnizori de formare profesională, partea I, site-ul www.copsi.ro) sau finalizarea formarii profesionale complementare in specialitate (PC), organizata de catre un furnizor de formare profesionala avizat profesional de catre CPR (rubrica Furnizori de formare profesională, partea a II-a, www.copsi.ro), fiecare avand o durata de 2(doi) ani; pentru specialitatile consiliere psihologică și psihoterapie se continuă formarea profesionala complementara, potrivit programei fiecarei metode psihoterapeutice, organizata de catre un furnizor de formare profesionala avizat profesional de catre CPR (rubrica Furnizori de formare profesională, partea a II-a, www.copsi.ro);
d) obtinerea unui numar de minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate (incepand cu data de 3 octombrie 2014, incepand cu anul 2014,
inclusiv), ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.
Nota
Finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog practicant autonom, se certifica de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin eliberarea unui certificat sau a unei diploma de absolvire.
NIVELUL II – PSIHOLOG PRACTICANT AUTONOM
Conținutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică pentru Nivelul II, psiholog practicant autonom, vor fi însoțite de toate documentele, prezentate fizic, intr-un dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu (într-un singur document), salvate numai în format tip PDF, dupa cum urmează:
• Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)
1. Opis (se găsește pe site-ul CPR, la rubrica Descărcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se găsește pe site la Descărcare formulare)
3. Act de identitate – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, conținând dovada faptului ca solicitantul este apt medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) – se eliberează de catre medicul de familie; trebuie să aibă număr de înregistrare, ștampila rotundă, semnătura și parafa medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, în original;
7. Dovada formării profesionale complementare in specialitate;
Nota:
Dovada formării profesionale complementare (una din cele trei variante prezentate în continuare), după caz:

a) diplomă/certificat de absolvire curs de formare profesională complementară necesare pentru Nivel II, psiholog practicant autonom și anexa continand materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de absolvire, copie legalizata notarial sau in original, eliberata de către emitent;
b) diplomă de master (avizat în specialitatea profesionala) și foaia matricolă, copie legalizata notarial;
c) diploma de doctor în psihologie, copie legalizată notarial.
8. Dovada formării profesionale continue in specialitate, după caz (diploma/certificat formare profesională continuă (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri), conținând minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul 2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR;
9. Contractul de supervizare profesională in specialitate, incheiat cu un supervizor certificat in specialitate, înregistrat la Colegiul Psihologilor din România, in fotocopie semnata cu mentiunea “conform cu originalul”;
10. Raport de supervizare (se întocmește, se semnează și se parafează de către psihologul supervizor) in original;
11. Raport de activitate (întocmit, semnat și parafat de către psihologul supervizat) in original:
Nota:
1. Pentru specialitatea psihologie clinica (PC):
a) dacă psihologul lucrează în sistemul de sanatate public sau privat, raportul de activitate este insotit de 1 (un) studiu de caz;
b) dacă psihologul isi desfasoara activitatea profesionala într-o formă de exercitare a profesiei care nu este parte a sistemului de sanatate, public sau privat , raportul de activitate este insotit de 5(cinci) studii de caz;
2. Pentru specialitățile consiliere psihologică și psihoterapie (CP si P): diploma/certificatul de absolvire a formarii profesionale complementare si anexa continand materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de absolvire, care atesta absolvirea formarii profesionale complementare in metoda psihoterapeutica, necesare pentru Nivel II, psiholog practicant autonom, în copie legalizată notarial sau in original, eliberata de către emitent (furnizorul de formare profesionala).
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea profesionala.
12. Dovada exercitarea profesiei pentru o perioada de minim 1(un) an, pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre

formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie), perioada in care psihologul este supervizat profesional in specialitate, pe aceiasi perioada corespunzatoare perioadei exercitarii profesiei, pe baza unui contract de supervizare profesionala incheiat cu un supervizor certificat in specialitate la propunerea furnizorului de formare profesionala complementara in metoda psihoterapeutica, de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania (contract individual de munca sau actul de numire in functia publica, in copie legalizata notarial sau de catre angajator, certificatul de inregistrare al cabinetului individual de psihologie, cabinetelor asociate sau societatii civile profesionale de psihologie, in fotocopie semnata cu mentiunea „conform cu originalul“);
13. Dovada achitare taxă de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu);
14. Foaie de încheiere (conținând numarul de file din dosar – se găsește pe site-ul www.copsi.ro, la rubrica Descărcare formulare).
Nota:
Psihologul practicant autonom poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5(cinci) ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
In cazul in care psihologul practicant autonom nu doreste sa schimbe nivelul de competenta profesionala cu unul superior, acesta trebuie sa isi confirme titlul profesional la expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, la 5 (cinci) ani.
NIVELUL III – PSIHOLOG SPECIALIST
Conținutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică pentru Nivelul III, psiholog specialist autonom, vor fi însoțite de toate documentele, prezentate fizic, intr-un dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu (într-un singur document), salvate numai în format tip PDF, dupa cum urmează:
• Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)

1. Opis (se găsește pe site-ul CPR, la rubrica Descărcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se găsește pe site la Descărcare formulare)
3. Act de identitate – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, conținând dovada faptului ca solicitantul este apt medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) – se eliberează de catre medicul de familie; trebuie să aibă număr de înregistrare, ștampila rotundă, semnătura și parafa medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, în original;
7. Dovada formării profesionale complementare;
Nota:
Dovada formării profesionale complementare specifice (una din cele trei variante prezentate în continuare), după caz:
a) diplomă de master (avizat în specialitatea profesionala) și foaia matricolă, copie legalizata notarial (PC) sau diplomă/certificat de absolvire curs de formare profesională complementară necesare pentru Nivel III, psiholog specialist autonom și anexa continand materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de absolvire (CP si P), copie legalizata notarial sau in original, eliberata de către emitent, dupa caz;
b) diploma de doctor în psihologie (PC), copie legalizată notarial.
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea profesionala.
8. Dovada formării profesionale continue in specialitate, după caz (diploma/certificat formare profesională continuă (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri), conținând minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul 2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR;
9. Două recomandări emise de catre psihologi cu drept de liberă practică în specialitate ce au treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, in original;
10. Un studiu de caz, in fotocopie semnata cu mentiunea „conform cu originalul“;
11. Dovada exercitarea profesiei in specialitate pentru o perioada de minim 5(cinci) ani, acestia putand fi calculati de la data accesului in specialitatea profesionala, durata totala luata in calcul din perioada de supervizare profesionala este de maxim 3(trei) ani, pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de
specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie), certificatul de inregistrare al cabinetului individual de psihologie, cabinetelor asociate sau societatii civile profesionale de psihologie, in fotocopie semnata cu mentiunea „conform cu originalul“);
12. Dovada achitare taxă de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu);
13. Foaie de încheiere (conținând numarul de file din dosar – se găsește pe site-ul www.copsi.ro, la rubrica Descărcare formulare).
Nota:
Psihologul specialist poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5(cinci) ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
In cazul in care psihologul specialist nu doreste sa schimbe nivelul de competenta profesionala cu unul superior, acesta trebuie sa isi confirme titlul profesional la expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, la 5 (cinci) ani.
NIVELUL IV – PSIHOLOG PRINCIPAL
Conținutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică pentru Nivelul IV, psiholog principal autonom, vor fi însoțite de toate documentele, prezentate fizic, intr-un dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu (într-un singur document), salvate numai în format tip PDF, dupa cum urmează:
• Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)
1. Opis (se găsește pe site-ul CPR, la rubrica Descărcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se găsește pe site la Descărcare formulare)
3. Act de identitate – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
11
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz – fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scrieți dumneavoastră „conform cu originalul“ și semnați)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, conținând dovada faptului ca solicitantul este apt medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) – se eliberează de catre medicul de familie; trebuie să aibă număr de înregistrare, ștampila rotundă, semnătura și parafa medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, în original;
7. Dovada formării profesionale continue in specialitate, după caz (diploma/certificat formare profesională continuă (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri), conținând minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul 2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea profesionala.
8. Două recomandări emise de catre psihologi cu drept de liberă practică în specialitate ce au treapta de specializare psiholog principal, in original;
9. Un studiu de caz, in fotocopie semnata cu mentiunea „conform cu originalul“;
10. Dovada exercitarea profesiei in specialitate pentru o perioada de minim 10(zece) ani, acestia putand fi calculati de la data accesului in specialitatea profesionala, durata totala luata in calcul din perioada de supervizare profesionala este de maxim 3(trei) ani, pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie), certificatul de inregistrare al cabinetului individual de psihologie, cabinetelor asociate sau societatii civile profesionale de psihologie, in fotocopie semnata cu mentiunea „conform cu originalul“);
11. Dovada achitare taxă de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu);
12. Foaie de încheiere (conținând numarul de file din dosar – se găsește pe site-ul www.copsi.ro, la rubrica Descărcare formulare).
Nota:
Psihologul principal poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5(cinci) ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu
12
care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.
Psihologul principal trebuie sa isi confirme titlul profesional la expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, la 5 (cinci) ani.
OBȚINEREA CALITĂȚII DE SUPERVIZOR IN SPECIALITATE
I. Psihologie clinica (PC)
Pot solicita dreptul de supervizor psihologii clinicieni ce au obținut dreptul de liberă practică in treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal.
Psihologul clinician cu atestat de liberă practică pe treapta de specialist poate solicita dreptul de supervizor dupa o perioada de 2(doi) ani de la obţinerea nivelului de competenta psiholog specialist.
Psihologul clinician care doreste certificarea calitatii de supervizor in specialitatea psihologie clinica trebuie sa parcurga in mod obligatoriu un interviu in fata comisiei de specialitate si sa depuna un dosar de certificare a dreptului de supervizare profesionala.
Conținutul dosarului pentru certificarea calitatii de supervisor in specialitatea psihologie clinica:
a) cererea de solicitare a calității de supervizor (se găsește pe site-ul www.copsi.ro la rubrica “Descărcare formulare”);
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea profesionala;
b) un model al planului de supervizare pe care il propune, pentru atingerea tuturor obiectivelor corespunzatoare competentelor prevazute in Standardele de Calitate in Serviciile Psihologice (SCSP);
c) un model de raport de activitate care să conţină informaţii referitoare la: metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica utilizate (adecvate specialitatii de competent profesionala, atat cele standardizate si avizate, cat si cele nestandardizate si neavizate), cazuistica, activitatea de formare continuă şi interventie psihologica (dacă e cazul);
d) Dovada achitare taxă de certificare a dreptului de supervizare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brâncoveanu).
II. Consiliere psihologică, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR si Psihoterapie, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR (CP si P)
Pentru aceste specialități profesionale se poate solicita dreptul de supervizare profesionala în urma dobândirii dreptului de liberă practică pe treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal.

Psihologul (profesionistul) care doreste certificarea calitatii de supervizor trebuie sa parcurga in mod obligatoriu un interviu in fata comisiei de specialitate si sa depuna un dosar de certificare a dreptului de supervizare profesionala.
Conținutul dosarului pentru certificarea calitatii de supervizor in aceste specialitati profesionale:
a) cererea de solicitare a calității de supervizor (se găsește pe site-ul www.copsi.ro la rubrica “Descărcare formulare”);
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea profesionala;
b) Propunerea furnizorului de formare profesională, catre Colegiul Psihologilor din Romania pentru obtinerea dreptului de supervizare profesionala, în copie legalizată notarial sau in original, emisa de către emitent (furnizorul de formare profesionala).
OBȚINEREA CALITĂȚII DE FORMATOR
Activitatea de formare profesionala continua sau complementara pentru profesia de psiholog cu drept de libera practica se realizeaza numai prin furnizori de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania (inclusiv institutii de invatamant superior cu specializarea psihologie sau psihopedagogie speciala, dupa caz).
I. Psihologie clinica (PC)
1.Furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihoilogilor din Romania au in componenta sau contracteaza pentru realizarea activitatilor de formare profesionala psihologi cu drept de libera practica atestati in specialitatea psihologie clinica, avand drept de supervizare profesionala in specialitate sau detinand titlul de doctor in psihologie, care poarta denumirea de formatori.
2.Calitatea de formator este recunoscuta de catre un furnizor de formare profesionala, prin emiterea unei diplome/certificat de formator, pentru disciplina/disciplinele aferente programelor de formare profesionala aprobate, raportate la o modalitate de formare profesionala avizate de catre CPR.
3.In specialitatea psihologie clinica, CPR si furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR pot recunoaste calitatea de formator unui psiholog avand o alta cetatenie decat cea romana, daca acesta face dovada ca este recunoscut ca formator de catre o asociatie/organizatie profesionala membra a EFPA, de catre o autoritate publica din statele membre ale UE/alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de recunoastere reciproca sau daca detine titlul de doctor in psihologie intr-un stat membru al UE sau cu care Romania are incheiata o conventie de recunoastere a certificarii si studiilor universitare (daca au un raport contractual/statutar cu un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR).

II. II. Consiliere psihologică, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR si Psihoterapie, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR (CP si P)
Calitatea de formator in consiliere psihologica sau psihoterapie poate fi recunoscuta de catre CPR numai daca aceasta este certificata de catre un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR.
CPR si furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR pot recunoaste calitatea de formator unui psiholog avand o alta cetatenie decat cea romana, daca acesta face dovada ca este recunoscut ca formator de catre o asociatie/organizatie profesionala membra a EFPA, de catre o autoritate publica din statele membre ale UE/alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de recunoastere reciproca sau daca detine titlul de doctor in psihologie intr-un stat membru al UE sau cu care Romania are incheiata o conventie de recunoastere a certificarii si studiilor universitare (daca au un raport contractual/statutar cu un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR).
Nota
Toate diplomele/certificatele care atesta calitatea de formator pentru profesia de psiholog cu drept de libera practica poarta in mod obligatoriu si sigla si ștampila Colegiului Psihologilor din Romania, numele, prenumele si functia reprezentantului legal, fiind semnata de catre acesta in original, pe langa insemnele furnizorului de formare profesionala in cadrul caruia este recunoscut formatorul.
Toate diplomele/certificatele care atesta calitatea de formator pentru profesia de psiholog cu drept de libera practica se inseriaza si se numeroteaza in ordinea cronologica a inregistrarii, evidenta acestora fiind notificata Secretariatului Comitetului director al CPR de catre furnizorul de formare profesionala in cadrul caruia activeaza formatorul.